«១០០០ឆ្នាំ» សម្រាប់ប្លាស្ទិកដើម្បីរលាយ តើអ្នកគិតថាវាយូរទេ?