ធ្វើបុណ្យដោយចិត្តជ្រះថ្លា ធ្វើទានដោយបញ្ញា ជួបជុំគ្រួសារដោយក្តីរីករាយ